2013-12-26 19:17:40

نامه 511

شايد نبايد با اين پيغام نبش قبر ميكردم،اما باز نزديك كريسمس شد و من هواييت شدم،دست خودم نيست كه بوى اتاقمون تو هتل،بوى تنت و اون عطر قديميت،يك لحظه شامه ام رو به حال خودش رها نميكنه، حال و هواى اشتياق رسيدن تعطيلات سال نو و بليط و اتاق رزرو كردن تركيه، انگار منو راهى سفرى ميكنه كه مقصدش سقوط از ارتفاع هوشياريه! نمى خوام با حرفام آزارت بدم،اين يه تلاش دوباره نيست، گله گذارى و بهانه گيرى هم نيست،فقط ابراز دلتنگيه واسه تويى كه تنفس تو هوات مثل بو كشيدن عطر هندوانه تو شباى تابستون خونه ى مادربزرگ بود،هرچند كه هوات،هوا نبود،اير بود!
بگذريم،من و همه ى خاطراتم حالا براى تو يه گذشته ى شايد جالبيم اما سال داره جديد ميشه و بايد پيش برى به سوى اتفاقات جديد و آدماى جديد و خاطره سازياى جديد! تو اين سال نو براى تو و همه ى مردم دنيا تنفس تو هواى آرامش رو آرزو ميكنم و براى خودم،يكبار ديگه سُر خوردن تو شيار گردنت رو!

Copyright Netformance 2013. All rights reserved.